بهینه‌سازی و تعیین آنتی اکسیدان‌های آسکوربیل پالمیتات و توکوفرول به جای TBHQ در روغن آفتابگردان
بهینه‌سازی و تعیین آنتی اکسیدان‌های آسکوربیل پالمیتات و توکوفرول به جای TBHQ در روغن آفتابگردان
هدف از انجام این پژوهش جایگزینی آنتی اکسیدآن های طبیعی، مانند مخلوطی از توکوفرول ها، آلفاتوکوفرول(طبیعی و سنتزی) و آسکوربیل پالمیتات به جای آنتی اکسیدان سنتزی TBHQ در روغن ها و چربی های خوراکی است. به منظور سنجش پایداری اکسایشی نمونه های روغن آفتابگردان حاوی آنتی اکسیدان های مورد نظر، مانند آلفاتوکوفرول طبیعی، آلفاتوکوفرول سنتزی، مخلوط توکوفرول ها و آسکوربیل پالمیتات به تنهایی و یا به صورت ترکیبی، آزمون هایی شامل تعیین مقاومت با استفاده از دستگاه رنسیمت، عدد پراکسید، عدد اسیدیته و عدد توتوکس روی نمونه ها انجام شد. نتایج نشان داد که ترکیبی ازppm 50 آسکوربیل پالمیتات+ ppm 200 مخلوط توکوفرول ها (کد 3) و همچنین ترکیبی از ppm 50 آسکوربیل پالمیتات + ppm 150 DL آلفاتوکوفرول (کد4) از نظر روند پیشرفت اکسیداسیون کلی و تولید محصولات اکسیداسیون اولیه و ثانویه قابل رقابت با نمونه های حاوی TBHQ (کدهای 7و8) بودند، ولی از نظر پایداری اکسیداتیوی که با دستگاه رنسیمت اندازه گیری شد، هیچ یک از نمونه های طراحی شده قابل رقابت با نمونه های حاوی TBHQ (کدهای 7،8 و 23) نبودند، لذا با توجه به آنکه پایداری اکسیداتیو پارامتر مهمی در ارزیابی ماندگاری روغن های گیاهی است، پژوهش های گسترده ای در یافتن غلظت مناسب آنتیاکسیدان های طبیعی به منظور جایگزین کردن آن ها به جای آنتیاکسیدان TBHQ لازم است.
پایان یافته
1398/11/07
1400/07/17
کار فرما
شرکت فرآورده های روغنی ایران فریکو
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1399/12/13
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی

مجری : خانم دکتر لادن رشیدی - آقای دکتر حمید رشیدی نوده