اندازه گیری آمین های آروماتیک نوع اول سولفونه نشده در رنگ های خوراکی به روش اسپکترومتری
اندازه گیری آمین های آروماتیک نوع اول سولفونه نشده در رنگ های خوراکی به روش اسپکترومتری
در این تحقیق، روش استخراجی ساده، حساس و کارا برپایه روش میکرو استخراج مایع-مایع پخشی پیش از اندازه گیری آمین های آروماتیک نوع اول سولفونه نشده در رنگ های خوراکی به روش اسپکترومتری توسعه داده شد. پارامتر های موثر بر فرآیند مشتق سازی و روش میکرو استخراج مایع - مایع پخشی بررسی و بهینه شدند. کارایی روش پیشنهادی با استخراج و اندازه گیری آمین های آروماتیک نوع اول سولفونه نشده در رنگ های خوراکی ارزیابی شد و نتایج رضایت بخشی بدست آمد (درصد بازیابی ≥ 88 %). روش پیشنهاد شده مزایایی مانند سادگی، دقت خوب، سرعت بالا، مصرف بسیار کم حلال، دوست دار محیط زیست بودن، حساسیت بالا و قیمت کم دستگاهوری را ارائه میکند. نتایج نشان می دهد که انجام روش میکرو استخراج مایع-مایع پخشی پیش از مشتق سازی هم می تواند مصرف حلال های آلی را به شدت کاهش دهد و در عین حال منجر به تغلیظ و افزایش حساسیت شود. همچنین، نتایج آنالیز نمونه های رنگ نشان داد که سطح آمین های آروماتیک نوع اول سولفونه نشده در نمونه های آزمون شده زیر حد مجاز می باشد ولی برای قضاوت صحیح در این زمینه لازم است که نمونه برداری وسیعی در سطح کشور صورت گیرد.
پایان یافته
1398/07/13
1400/08/17
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1398/10/22
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی

مجری : آقای دکتر محمد فرجی