بررسی عملکرد فیلتر صاف دم مورد استفاده در کولرهای آبی از نقطه نظر کاهش مصرف آب، برق و افزایش راندمان کولر آبی
بررسی عملکرد فیلتر صاف دم مورد استفاده در کولرهای آبی از نقطه نظر کاهش مصرف آب، برق و افزایش راندمان کولر آبی
در این طرح، به منظور بررسی صحت مدعیات سازنده فیلتر صاف دم، ابتدا روش اجرای آزمون اختصاصی به منظور بررسی تاثیر فیلتر مزبور روی مصرف آب و برق، میزان هوادهی، بازده خنکی و شاخص های مصرف برق و آب، طراحی و سپس نتایج حاصل از آزمون ارزیابی شده است. در همین راستا و به منظور بررسی واقع بینانه کاهش مصرف آب حاصل از به کارگیری فیلتر، شاخص بازده مصرف آب تعریف و فرمول بندی شده است.
پایان یافته
1398/07/22
1400/07/21
کار فرما
شرکت دانش بنیان مهندسی و بازرگانی تهران تیر آبان عایق
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1398/11/30
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده فناوری و مهندسی 

مجری : آقای دکتر محمدمهدی شرع پسند - خانم زهرا اشراقی