بررسی عملکرد آزمایشگاه های مکانیک و فلزشناسی در زمینه کوانتومتری فولاد کم آلیاژ از طریق اجرای آزمون مهارت
بررسی عملکرد آزمایشگاه های مکانیک و فلزشناسی در زمینه کوانتومتری فولاد کم آلیاژ از طریق اجرای آزمون مهارت
آزمون مهارت، فرصتی برای ارزیابی نتایج آزمایشگاه ها در مقایسه با مقادیر مرجع (و یا دیگر معیارهای عملکردی) و مقایسه عملکرد آزمایشگاه های مشابه است. نتایج حاصل از مشارکت در این آزمون، دریافت علامت قبول(عملکرد رضایت بخش)،به معنی تایید عملکرد و یا دریافت علامت هشدار(عملکرد مشکوک) یا علامت عمل (عملکرد نامطلوب) به دلیل مشکلات احتمالی موجود در آزمایشگاه ها می باشد که مستلزم شروع فرآیند بررسی ریشه ای خطا در آزمایشگاه دریافت کننده علامت هشدار یا عمل می باشد. انجام این فرآیند در بهبود عملکرد آتی آزمایشگاه ها نقش به سزایی ایفا می کند. بدون مشارکت در آزمون مهارت، ممکن است منابع خطا، کشف نشده باقی مانده و آزمایشگاه قادر به انجام اقدامات اصلاحی مناسب و به موقع نباشد. در نهایت چنین خطاهایی میتواند منجر به ارائه نتایج نادرست به مشتریان و یا دیگر ذینفعان، از دست دادن حسن شهرت و حتی مجوز قانونی فعالیت آزمایشگاه شود. آزمایشگاه های دارای تاییدیه از مرکز ملی تایید صلاحیت و یا همکار ادارات کل استاندارد استان ها، آزمایشگاه های شرکت های تولیدکننده و کلیه آزمایشگاه های فعال در حوزه مکانیک و فلز شناسی به شرط داشتن توانایی انجام آزمون، امکان شرکت در این آزمون را داشتند. نتایج آزمون ارائه شده توسط مشارکت کنندگان ( 27 آزمایشگاه) مورد تحلیل و بررسی دقیق قرار گرفت. ارزیابی حاصل از تحلیل نتایج این آزمون نشان میدهد که بیش از 80 % مشارکت کنندگان در همه اندازه ده ها موفق به کسب نتیجه "رضایت بخش" شدند. بدیهی است نتایج ارائه شده در این گزارش، تنها بر اساس عملکرد مشارکت کنندگان در این آزمون است و اطمینان از عملکرد مشارکت کنندگان و اظهار نظر درباره سطح کیفی آنها، مستلزم تکرار آزمون مهارت در فواصل زمانی معین و بررسی روند عملکرد مشارکت کنندگان می باشد.
پایان یافته
1398/10/09
1400/08/01
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1398/12/14
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت

مجری : خانم دکتر مریم جلیلی - خانم الهام هاشمی شاد