بررسی و صحه گذاری روش اندازه گیری اسید بنزونیک و اسید سوربیک و نمک های آنها به روش کروماتوگرافی مایع در نمونه های شربت میوه ای
بررسی و صحه گذاری روش اندازه گیری اسید بنزونیک و اسید سوربیک و نمک های آنها به روش کروماتوگرافی مایع در نمونه های شربت میوه ای
در این تحقیق، روش اندازه گیری اسید بنزوئیک، اسید سوربیکو نمک های آن ها برای نمونه های شربت میوه ای مطابق با استاندارد ملی ایران شماره 11541 اصلاح شد. بر این اساس، هم روش آماده سازی نمونه و هم شرایط جداسازی کروماتوگرافی مایع اصلاح شد تا جداسازی مناسبی بین پیک های زمینه نمونه های شربت و پیک های مربوط به اسید بنزوئیک و اسید سوربیک حاصل شود. ابتدا، پارامتر های موثر بر فرآیند استخراج و جداسازی آنالیت ها در دستگاه کرومانوگرافی مایع بررسی و بهینه شدند. بررسی کروماتوگرام نمونه های شربت نشان داد که در صورت عدم بهینه کردن شرایط جداسازی در دستگاه کروماتوگرافی مایع، تداخل پیک شدیدی حاصل خواهد شد که منجر به گزارش مقادیر بالایی از بنزوئیک اسید، اسید سوربیک و نمک های آنها در نمونه ها به ویژه شربت پرتقال خواهد شد.
پایان یافته
1398/10/30
1400/07/17
کار فرما
شرکت عالیفرد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1399/02/15
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی

مجری : آقای دکتر محمد فرجی