طراحی و ارزیابی مواد جاذب شیمیایی جدید برای کاهش میزان انتشار فرمالدهید از اوراق فشرده چوبی
طراحی و ارزیابی مواد جاذب شیمیایی جدید برای کاهش میزان انتشار فرمالدهید از اوراق فشرده چوبی
این تحقیق با هدف طراحی و ارزیابی مواد جاذب شیمیایی جدید بر میزان انتشار فرمالدهید و ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب انجام شد. برای این منظور سه نوع ماده جاذب آلیزارین سولفونات Red-S، آلیزارین Yellow-GG و کروموتروپیک اسید با نسبت¬های وزنی 1، 3، 5 و 7 درصد وزنی (نسبت به وزن خشک چسب) به چسب اوره فرمالدهید اضافه شدند. سپس میزان انتشار فرمالدهید و خواص فیزیکی و مکانیکی نمونه های آزمونی شامل جذب آب، واکشیدگی ضخامت، مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته و چسبندگی داخلی براساس استانداردهای ملی 4-12642 و 9044 اندازه گیری شد و با نمونه شاهد (فاقد ماده جاذب) مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد که در چسب حاوی ماده جاذب تراکم باندهای متیلنی در زنجیره اوره فرمالدهید کاهش یافته، که این مسئله موجب کاهش میزان انتشار فرمالدهید نمونه ها می شود. کمترین میزان انتشار فرمالدهید در تخته های ساخته شده از آلیزارین سولفونات Red-S، کروموتروپیک اسید و آلیزارین Yellow-GG مشاهده شد. همچنین با افزایش مقدار ماده جاذب میزان انتشار فرمالدهید تخته ها به طور معنی داری کاهش یافت. از سوی دیگر، با افرایش مقدار ماده جاذب در تخته ها، مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته و چسبندگی داخلی به واسطه کاهش اتصال عرضی در ساختار شبکه چسب اوره فرمالدهید و تضعیف اتصال بین چسب و ذرات خرده چوب کاهش یافت، در حالی که جذب آب و واکشیدگی ضخامت نمونه ها افزایش پیدا کرده است.
جدید
1398/11/20
1400/07/17
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1399/07/15
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده شیمی و پتروشیمی 

مجری : آقای دکتر بهزاد کرد