راه اندازی آزمون حد نارسانایی الکتریکی پودرهای آتش خاموش ­کن
راه اندازی آزمون حد نارسانایی الکتریکی پودرهای آتش خاموش ­کن
پودرهای آتش خاموش کن مطابق با استاندارد ملی شماره 3434 باید توانایی برآورده کردن حداقل ویژگی هایی را دارا باشند که یکی از این ویژگی ها نارسانایی الکتریکی می باشد. برای انجام آزمون به دستگاه فشرده سازی پودر و همچنین ظرف مخصوص از جنس ماده ای با قدرت دی الکتریک بالا که داخل آن دو الکترود نصب شده است، به همراه منبع تغذیه نیاز است. ویژگی نارسانایی الکتریکی برای پودرهای آتش خاموش کن الزامی است. براساس الزامات استاندارد، پودر آتش خاموش کن باید حداقل تا 5 کیلوولت نارسانا باشد تا خطر برق گرفتگی در هنگام اطفاء حریق کاهش یابد. تولیدکنندگان پودرهای باکیفیت در دنیا، به منظور اطمینان از عدم برق گرفتگی در حین عملیات اطفاء، این میزان نارسانایی را بسیار بالاتر برده اند. با راه اندازی آزمون فوق حد نارسانایی الکتریکی انواع پودرهای آتش خاموش کن اندازه گیری شده و نتیجه به منظور ارزیابی کیفیت پودر گزارش می گردد.
پایان یافته
1398/11/20
1400/07/17
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1399/09/09
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

مجری : خانم فاطمه غفارزاده