راه اندازی روش بهبود یافته هضم مرطوب 986015 AOAC
راه اندازی روش بهبود یافته هضم مرطوب 986015 AOAC
امروزه تجمع فلزات سنگین در مواد غذایی به یک نگرانی در زمینه امنیت غذایی و سلامتی مصرف‌کنندگان تبدیل شده است. لذا بررسی های فراوانی جهت بهبود و راه اندازی روش های آماده سازی و تعیین میزان فلزات سنگین انجام شده است. در این تحقیق هضم نمونه ها به روش AOAC986.15 با زمان های هضم متفاوت انجام شده است و مقادیر سرب و کادمیوم آن اندازه گیری شده و نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از هضم نمونه ها به روش استاندارد ملی 9266 مقایسه شده است. نتایج حاصل از دو روش تفاوت معناداری باهم نداشته است. از طرفی جهت راه اندازی این روش آزمون سل های تفلونی طراحی و آماده گردید که لازمه اراه اندازی روش آزمون استاندارد ملی15549 می باشد.
پایان یافته
1398/11/05
1400/07/25
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1399/03/31
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی

مجری : خانم سمیه حسنی گنجی