راه اندازی روش اندازه گیری میزان اکرتوکسین A در غلات و میوه های خشک
راه اندازی روش اندازه گیری میزان اکرتوکسین A در غلات و میوه های خشک
مایکوتوکسین‌ها ترکیباتی با ساختمان های شیمیایی متفاوت با وزن مولکولی کوچک می‌باشند که متابولیث ثانویه کپک‌ها و قارچ ها هستند و بر روی محصولات کشاورزی قبل یا بعد از برداشت، طی حمل و نقل و نگهداری رشد می‌کنند. تشکیل مایکوتوکسین‌ها یک مشکل جهانی محسوب می شود و مطابق با آمار سازمان کشاورزی و غذای سازمان ملل متحد (FAO) سالیانه تقریبا 20 درصد محصولات غذایی تولید شده در دنیا، آلوده به مایکوتوکسین‌ها می‌باشند و طبق گزارشWHO، مایکوتوکسین‌ها یکی از عوامل موثر در بروز بیماری های ناشی از غذا گزارش شده‌اند. یکی از انواع مایکوتوکسین‌ها، اکراتوکسین‌ها می‌باشند. اکراتوکسینA فراوان ترین و سمی‌ترین مایکوتوکسین در میان این گروه و از گونه نفروتوکسین‌هاست که باعث بروز صدمات جدی در کلیه می‌شود و توانایی سرکوب سیستم ایمنی را نیز دارد. این سم به ویژه در غلات و برخی میوه‌های خشک (مانند انجیر و کشمش) یافت می‌شود که اندازه‌گیری اکراتوکسین Aدر آنها اجباری می‌باشد. استانداردهای ملی ایران شماره 9237 " میوه‌های خشک- اندازه‌گیری اکراتوکسین A به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و خالص‌سازی با ستون ایمونوافینیتی- روش آزمون" و 9238 " غلات و فرآورده‌های آن- اندازه‌گیری اکراتوکسین A به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و خالص سازی با ستون ایمونوافینیتی- روش آزمون" موجود می‌باشند. در حال حاضر با توجه به عدم وجود سم و ستون ایمونوافینیتی اکراتوکسین، این آزمون در پژوهشکده صنایع غذایی و محصولات کشاورزی پژوهشگاه استاندارد انجام نمی‌شود و نمونه‌ها به آزمایشگاه همکار ارسال می شوند. با انجام این طرح فناوری و راه‌اندازی آزمون، انجام این آزمون در پژوهشکده مذکور امکان‌پذیر شده و نیاز به ارسال نمونه به آزمایشگاه همکار نخواهد بود.
پایان یافته
1398/11/05
1400/07/17
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1399/05/14
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی 

مجری : خانم دکتر معصومه محمودی میمند