پایش سطوح غلظتی هیدروکربن های پلی آروماتیک چند حلقه ای در آب آشامیدنی بسته بندی شده
پایش سطوح غلظتی هیدروکربن های پلی آروماتیک چند حلقه ای در آب آشامیدنی بسته بندی شده
هیدروکربن های آروماتیک چند حلقهای ( PAHs ) بزرگترین گروه ترکیباتی هستند که به عنوان عوامل سرطان زا شناخته میشوند. آژانس بین المللی تحقیقات سرطان (IARC) و آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده آمریکا ( EPA) این ترکیبات را بر اساس شواهد سرطان زایی و جهش زایی طبقه بندی کرده اند. بر این اساس فهرستی متشکل از 16 ترکیب که به EPA-PAH معروف هستند به عنوان ترکیبات با خطر بالا برای محیط زیست منتشر شده است. در این تحقیق روش میکرواستخراج مایع مایع پخشی - (DLLME) در ترکیب با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا- آشکارساز فلوئورسانس (HPLC-FLD) برای استخراج و پیش تغلیظ و اندازه گیری PAHs در 40 نمونه آب بسته بندی به کار برده شد. در شرایط بهینه mL6 مخلوط استخراجی از استن )حلال پخش کننده( و دیکلرواتیلن )حلال استخراج کننده(ACT:C2CL4 50:1) (، به داخل mL 30 از نمونه آب حاوی mL1 محلول ( w/v 10% ) NaCl به سرعت تزریق می شود. پس از سانتریفیوژ، فاز استخراجی ته نشین شده با کمک یک سرنگ به یک ویال انتقال داده می شود و سپس در دمای 35° C تحت گاز نیتروژن تبخیر میشود. 200-μL . استونیتریل به ویال افزوده شده و محلول حاصل برای آزمون به دستگاه HPLC-FLD تزریق میشود. در شرایط بهینه امکان اندازه گیری 14 ترکیب PAHs فراهم شد. در این شرایط میزان بازیابی ترکیبات بین 5/65% - 94% است و حد تشخیص کمّی (LOQ) در محدوده غلظتی μgL 0/003 – 0/12قرار دارد. محدوده خطی برای - بیشتر ترکیبات در بازه 1-μgL0/05-1/5 است. میزان انحراف استاندارد نسبی (RSD% ) در غلظت 1-μgL 0/7در محدوده 4/5-12/7% است. صحّه گذاری روش با آزمون همزمان یک نمونه با روش استاندارد 9387 ISIRI و مقایسه میانگین نتایج حاصل با استفاده از روش آماری t-test ، انجام گرفت. در انتها روش آزمون بهینه شده برای اندازه گیری سطوح غلظتی PAHs در 40 نمونه آب آشامیدنی بسته بندی به کار برده شد. در این شرایط هیچ کدام نمونه های آلودگی قابل توجهی به PAHs نداشتند. روش ارائه شده روشی ساده، و ارزان برای اندازه گیری سریع ترکیبات PAHs در نمونه های آبی است و می تواند با کمی اصلاح کاربری آن در ماتریس های گوناگون بررسی شود.
پایان یافته
1398/11/12
1400/07/17
کار فرما
سازمان ملی استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1400/01/31
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی

مجری : خانم دکتر غزاله علی اکبر زاده