بررسی فرآورده های حاصل از اختلاط حلال 402 و روغن های پایه برای شناسایی تقلبات نفت گاز
بررسی فرآورده های حاصل از اختلاط حلال 402 و روغن های پایه برای شناسایی تقلبات نفت گاز
هدف از اجرای این پروژه بررسی ویژگی های مخلوط های مختلف از حلال 402 ، نفت سفید و روغن های پایه می باشد. تا بدین ترتیب اطلاعات( Data Base ) جامعی جهت شناسایی محصول بدست آمده از اختلاط حلال 204 AW و نفت سفید با انواع روغن پایه در مقایسه با سوخت نفت گاز حاصل گردد. به این ترتیب موارد تقلب و ادعاهای مرتبط قابل شناسایی خواهند شد. در این طرح، ابتدا تاریخچه تولید و ویژگی های عمومی نفت سفید، حلال 272 ، روغن پایه و نفت گاز بررسی شده است. در ادامه نمونه های مخلوط با استفاده از طراحی ازمایش RSD تهیه شده و نتایج آزمون براساس RSM بررسی و تحلیل شده اند. یک مدل جهت پیش بینی دانسیته مخلوط حلال یا نفت سفید با روغن پایه ارائه شده که با داده های واقعی تطابق خوبی دارد و در پیش بینی دانسیته می تواند مورد استفاده قرار گیرد. بررسی های انجام شده نشان می دهد که دانسیته مخلوط حلال و 10 تا 30 درصد وزنی روغن پایه با میزان دانسیته نفت گاز، اختلاف مشخصی دارد. ولی با استفاده از نفت سفید با دانسیته بیش 800 kg/m و 30 درصد از روغن پایه ای با دانسیته kg/m 870-890 فراورده ای با دانسیته مشابه دانسیته نفت گاز (طبق استاندارد ملی معادل kg/m 820-845 قابل تولید می باشد. ضمنا یک مدل نیز جهت پیش بینی نقطه اشتعال مخلوط حلال یا نفت سفید با روغن پایه ارائه شد که مقایسه آن با داده های واقعی نشان می دهد که در پیش بینی نقطه اشتعال مناسب است. طبق بررسی انجام شده در نمونه های مورد آزمون به دلیل اختلاف بین IBP و FBP حلال ها با روغن پایه، در تقطیر نمونه ها در فاصله دمایی بین FBP حلال و IBP روغن پایه که حدود بیش از 100 درجه می باشد ، خروجی محلول از دستگاه تقطیر مشاهده نمی شود که این رفتار خود می تواند تمایزی برای شناسایی این مخلوط با نفت گاز را بیان کند. در مورد نمونه های حاوی نفت سفید، ویژگی های تقطیر نمونه های حاصل از اختلاط با روغن پایه در محدوده های ابتدایی تقطیر مشابه با رفتار در شرایط وجود حلال است ولی در نواحی میانی و انتهایی تقطیر مشابهت آن با نفت گاز بیشتر می شود. نمونه های مخلوط حلال/ نفت سفید و روغن دارای ویسکوزیته و نقطه ریزش مشابه نفت گاز هستند. درحالیکه در مورد میزان نقطه اشتعال و تقطیر اتمسفری اختلاف مشخصی مشاهده می شود.
پایان یافته
1398/11/12
1400/07/17
کار فرما
سازمان ملی استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1399/12/26
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده شیمی و پتروشیمی 

مجری : خانم دکتر نوشین قلی پور زنجانی