مطالعه بین آزمایشگاهی روش اندازه گیری آفلاتوکسین های گروه B و G در غلات به منظور تجدیدنظر استاندارد ایزو 16050
مطالعه بین آزمایشگاهی روش اندازه گیری آفلاتوکسین های گروه B و G در غلات به منظور تجدیدنظر استاندارد ایزو 16050
کمیته فنی ایزو فرآورده های غذایی ( ISO/TC34 ) یکی از کمیته های فنی ایزو است که همزمان با شروع به فعالیت سازمان ایزو، در سال 1947 تشکیل شد. دامنه کاری این کمیته، استانداردسازی در زمینه مواد غذایی و خوراک دام است که تمام زنجیره مواد غذایی از تولید تا مصرف را پوشش می دهد. این استانداردها در زمینه نمونه برداری، روش های آزمون، ویژگی ها، واژه نامه، مدیریت کیفیت و ایمنی، الزامات بسته بندی، حمل و نقل و انبارداری می باشند. با توجه به اهمیت غذا و مواد غذایی، در حال حاضر 140 کشور از کشورهای عضو ایزو در این کمیته فنی عضو هستند و در تدوین استانداردهای کمیته مشارکت دارند. با توجه به اهمیت مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، کمیته فنی متناظر ISO/TC34 در سال 1381 در کشور تشکیل شد و کشور ما در حال حاضر در تدوین استانداردهای این کمیته فنی و تمام کمیته های فنی فرعی آن به عنوان عضو P (فعال) مشارکت دارد و تاکنون چندین استاندارد به رهبری ایران در این کمیته ها تدوین شده اند و تعدادی هم در دست تدوین می باشند. با توجه به واگذاری تجدیدنظر استاندارد ایزو 16050 به کشور ایران در سال 2018 و با توجه به اینکه طبق بند 1 صورتجلسه N129 گروه CAG کمیته فنی فرآورده های غذایی در اکتبر سال 2018 بر لزوم انجام مقایسه بین آزمایشگاهی برای تدوین استانداردهای روش آزمون تاکید شده است، لذا این طرح به منظور انجام مقایسه بین آزمایشگاهی به منظور تجدیدنظر این استاندارد انجام شد. برای انجام این مقایسه بین آزمایشگاهی، آماده سازی نمونه های ذرت آلوده به آفلاتوکسین های گروه B و G در سه سطح انجام و برای آزمایشگاه های مایکوتوکسین شرکت کننده در مطالعه ارسال شد. پس از ارسال نتایج توسط آزمایشگاه ها تجزیه و تحلیل آماری داده ها انجام شد و در پیشنویس تهیه شده درج شد.
پایان یافته
1398/10/01
1400/07/17
کار فرما
سازمان ملی استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1399/11/11
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی

مجری : خانم دکتر معصومه محمودی میمند