اعتبار سنجی روش آزمون Multiplex PCR برای شناسایی گونه درگوشت و فرآورده های گوشتی
اعتبار سنجی روش آزمون Multiplex PCR برای شناسایی گونه درگوشت و فرآورده های گوشتی
نگرانی از احتمال استفاده از گوشت حرام به جای گوشت حلال و یا استفاده از گوشت ارزان قیمت به جای گوشت گران قیمت در فرآورده گوشتی برای مصرف کنندگان وجود دارد. لذا طبق استاندارد بنگاه های اقتصادی گونه حیوانی که از گوشت آن در تولید فرآورده گوشتی استفاده شده را باید معین نموده و در برچسب گذاری فرآورده به صورت واضح قید نمایند و نیاز است که محتوای برچسب گذاری با محتوای نمونه مطابق باشد و راستی آزمایی شود. ارائه یک روش آزمون معتبر سریع برای تشخیص همزمان پنج گونه در فراورده های گوشتی که نتایج آن دقیق باشد و جواب مثبت و منفی کاذب نداشته باشد از اهمیت زیادی برخوردار است.
پایان یافته
1398/11/12
1400/07/17
کار فرما
سازمان ملی استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1400/02/11
توضیحات

محل اجرای طرح: پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی

مجری : خانم دکتر مریم قبادی دانا