ارزیابی ریسک فلزات سنگین و اسیدهای چرب ترانس در فرآورده های شکلات و بررسی وضعیت کیفی این صنعت در استان آذربایجان شرقی
ارزیابی ریسک فلزات سنگین و اسیدهای چرب ترانس در فرآورده های شکلات و بررسی وضعیت کیفی این صنعت در استان آذربایجان شرقی
ﺗﻮﺳﻌﻪ روزاﻓﺰون ﺻﻨﻌﺖ، اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺰاﻳﺎی ﺑﻲ ﺷﻤﺎری را ﺑﺎ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ارﻣﻐـﺎن ﻣـﻲ آورد وﻟـﻲ ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ ﻣﺸـﻜﻼت ﺧﺎﺻﻲ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ و در ﺑﺴـﻴﺎری ﻣـﻮارد ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـد.اسیدهای چرب ترانس، ایزومرهای هندسی اسیدهای چرب سیس طبیعــی هستنــد که در اثر هیدروژناسیون صنعتی یا بیولوژیکی ایجاد می‌شوند. تنها منبع آنها برای انسان، غـذای مصرفی است. اسید چرب ترانس اثرات زیان‌باری بر سلامت مصرف کننده دارد. فلزات سنگینی عناصری هستند که بدن انسان برای فعالیت های زیستی به آن ها نیاز ندارد و به دلیل عدم متابولیزه شدن در بدن می توانند در بافت های بدن انباشته شوند. با توجه به اینکه اطلاعات محدودی در مورد محتوای اسیدهای چرب ترانس و فلزات سنگین در انواع شکلات و فرآورده های کاکائویی محصولات تولیدی واحدهای تولیدی استان آذربایحان شرقی در دست می باشد،در این طرح به بررسی این موضوع پرداخته شد. جهت آزمون فلزات سنگین در طرح پژوهشی تاکنون تعداد 18 نمونه شکلات و 28 نمونه فرآورده کاکائویی و جهت آزمون اسید چرب ترانس تعداد 30 نمونه شکلات و 60 نمونه فرآورده کاکائویی نمونه برداری شده و نتایج مورد ارزیابی و آنالیز قرار گرفت.
پایان یافته
1398/12/10
1400/07/17
کار فرما
آزمایشگاه های همکار استان
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1400/06/21
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت

مجری : خانم دکتر مریم جلیلی - آقای مهندس عارف اولاد غفاری