راه اندازی روش ارزیابی سمیت نانو ذرات نقره با استفاده از کشت سلول
راه اندازی روش ارزیابی سمیت نانو ذرات نقره با استفاده از کشت سلول
نانوذرات نقره به دلیل خاصیت آنتی باکتریال، از پرکاربردترین نانوذرات در صنایع مختلف از جمله غذا و دارو می باشند. به هر حال، این ترکیب در کنار مزایا، دارای معایبی هم هست. این ترکیب می تواند در سیستم های بیولوژیک مداخله داشته باشد و باعث ایجاد اثرات سمی در موجود زنده شود. بنابراین لازم است که نانوذرات نقره ای که در صنایع غذایی و دارویی استفاده می شوند، از لحاظ ایمنی مورد ارزیابی قرار گیرند. بنابراین، هدف از انجام این طرح، طراحی و راه اندازی آزمون سمیت سلولی جهت ارزیابی مخاطرات این نانوذره و بررسی ایمنی آن می باشد.
جدید
1398/12/10
1400/07/17
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1399/12/12
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی

مجری : آقای دکتر احسان زایرزاده