راه اندازی آزمون خورندگی/ تحریک زایی حاد پوستی درون تن
راه اندازی آزمون خورندگی/ تحریک زایی حاد پوستی درون تن
هدف از اجرای این طرح، بررسی و انجام و راه اندازی آزمون خورندگی/ تحریک زایی حاد پوستی بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 15568سال 1397می باشد. این مطالعه به منظور بررسی سلامت و ایمنی مصرف پوشک بچه، به طریق "ارزیابی عوارض ناشی از تماس پوستی" بر روی خرگوش، انجام گردید. با توجه به نتایج حاصله، با تجویز پوستی منسوجات مورد آزمون ، بر روی خرگوش، هیچ گونه اثرات تحریک و خوردگی پوستی مشاهده نگردید. یافته ها نشان می دهند استفاده از محصولات پوشک بچه مورد آزمون، باعث ایجاد التهاب و تحریک و خوردگی پوستی نمی شوند.
پایان یافته
1398/12/10
1400/07/17
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه: 1399/10/15
توضیحات

محل اجرای طرح: پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی

مجری : آقای تیمور شکری