بررسی وضعیت کیفی صنعت فرآورده های غلات (بیسکویت، ویفر، کلوچه، انواع کیک و شیرینی های آردی) در استان آذربایجان شرقی
بررسی وضعیت کیفی صنعت فرآورده های غلات (بیسکویت، ویفر، کلوچه، انواع کیک و شیرینی های آردی) در استان آذربایجان شرقی
محصولات غلات شامل انواع کیک، کلوچه ، بیسکویت، شیرینی آردی و ویفر به عنوان یکی از معمول ترین محصولات مصرفی خانواده ها می باشد که با توجه به کیفیت بالای تغذیه ای، ماندگاری بسیار بالا و نیز قیمت مناسب آن توسط اقشار مختلف جامعه مصرف می‌شود. ﺗﻮﺳﻌﻪ روزاﻓﺰون ﺻﻨﻌﺖ، اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺰاﻳﺎی ﺑﻲ ﺷﻤﺎری را ﺑﺎ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ارﻣﻐـﺎن ﻣـﻲ آورد وﻟـﻲ ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ ﻣﺸـﻜﻼت ﺧﺎﺻﻲ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ و در ﺑﺴـﻴﺎری ﻣـﻮارد ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـد. یکی از دلایل بسیاری از بیماری ها، عوامل تغذیه ای و عدم رژیم غذایی مناسب می باشد. از جمله بیماری های امروزی، بیماری های قلبی و عروقی است که به دلیل مصرف نادرست مواد غذایی و عدم تحرک مناسب ایجاد می شوند. در این طرح فرآوده های غلات که در واحدهای تولیدی استان آذربایجان شرقی تولید می شوند و مهمترین ماده اولیه در تولید آنها آرد است مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این طرح 177 نمونه کیک و205 نمونه ویفر و 208 نمونه بیسکویت و 72 کلوچه و 29 نمونه شیرینی آردی مورد آزمون واقع شده و نتایج آزمون های فیزیکو شیمیایی (رطوبت، چربی، قند، خاکسترنامحلول در اسید، اسیدیته و پراکسید، چربی، سوربات) و آزمون¬های میکروبی (کپک، مخمر، آنتروباکتریاسه، اشرشیاکلی) بررسی شده و عوامل ایجاد کننده عدم مطابقت با استانداردهای ملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
پایان یافته
1399/12/20
1400/07/17
کار فرما
پرداخت کنندگان هزینه آزمون
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه :1400/06/21
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت

مجری : خانم دکتر مریم جلیلی