آب لیمو ترش - اندازه گیری آنزیمی میزان سیتریک اسید ودی- ایزوسیتریک به روش NADPH اسپکتروسکوپی
آب لیمو ترش - اندازه گیری آنزیمی میزان سیتریک اسید ودی- ایزوسیتریک به روش NADPH  اسپکتروسکوپی
آب میوه ها برای دهه ها تحت آزمون های اصالت سنجی شدیدی کنترل شده اند اما تقلب در آب میوه ها به خاطر ترکیبات شیمیایی آن و تغییرات طبیعی وسیع آن به راحتی قابل انجام است. در چنین شرایطی روش های اصالت سنجی دقیق، سریع و قابل اعتماد، ابزاری با ارزش و غیر قابل جایگزین برای متخصصین جهت راه اندازی سیستم کنترلی برای اطمینان از کیفیت و ایمنی آب میوه و کاهش تقلبات خواهد بود. دو اسید آلی مهم در اکثر آب میوه ها، به نام های دی ایزوسیتریک اسید و سیتریک اسید است. این ترکیبات درمیان ترکیبات اصالت سنجی و تعیین کیفیت فراورده های آب میوه ها به عنوان یکی از مهم ترین فاکتورهای اصالت سنجی می باشد. بالا بودن نسبت سیتریک به ایزوسیتریک می توان به عنوان یک شاخص افزودن اسید سیتریک در برخی آب میوه ها مثل آب لیمو ترش مورد استفاده قرار گیرد. اندازه گیری میزان اسیدی ایزوسیتریک به روش کروماتوگرافی امکان پذیر نیست بعلاوه استانداردهای بین المللی موجود برای این اسید روشی آنزیمی است در این پروژه هدف راه اندازی روش آنزیمی معتبر بین المللی برای اندازه گیری اسید دی ایزوسیتریک و سیتریک اسید در پژوهشکده غذایی است. که این روش به عنوان روشی ساده،سریع وکم هزینه با به کارگیری دستگاه اسپکتروفتومتر برای اندازه گیری این اسیدهای آلی کاربرد دارد.
پایان یافته
1399/12/18
1400/07/17
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه: 1400/06/17
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی 

مجری : خانم دکتر زهرا علائی روزبهانی