ارزیابی ریسک فلزات سنگین در انواع آدامس، فرآورده های ژله و مربا
ارزیابی ریسک فلزات سنگین در انواع آدامس، فرآورده های ژله و مربا
انسان همیشه در معرض آلودگی با فلزات سنگین قرار دارد. آلودگی های عنصری می توانند منشأ طبیعی و غیرطبیعی داشته باشند ورود فلزات سنگین به زنجیره غذایی و رسیدن به غلظت های بحرانی، اثراتی منفی را بر موجودات زنده بر جای می گذارد. شرینی هایی ماننـد آدامـس و فراورده های ژله ای از جمله مواد غذایی میباشند که ممکن است آلـوده بـه فلزات سنگین باشند. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ مواد غذایی سالم، ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﻴـﺖ ﺍﺳـﺖ. ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻓﺮآورده ﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻬﻤﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم در آدامس وفراورده ﻫﺎی ژله ای در ﻣﻨﻘﻄﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ آذربایجان شرقی ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. ﻟـﺬﺍ ﺍﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ فلزات سنگین از جمله آرسنیک و سرب و کادمیم در آدامس و فراورده ژله ای محصولات تولیدی استان آذربایجان شرقی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ. در این طرح تاکنون 8 نمونه آدامس و 26نمونه فراورده ژله ای و 4 نمونه مربا مورد آزمون واقع شد. از استاندارد 2682 جهت انجام آزمون فراورده ژله ای و استاندارد 759 جهت انجام آزمون ادامس و استاندارد 214 جهت انجام آزمون مربا استفاده شد. نتایج این طرح نشان می دهد که محصولات تولیدی استان از نظر فلزات سنگین در حد مجاز استاندارد قرار دارند.
پایان یافته
1399/12/20
1400/07/17
کار فرما
پرداخت کنندگان هزینه آزمون
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1400/06/21
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت

مجری : خانم دکتر مریم جلیلی - آقای مهندس عارف اولادغفاری