تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و ترکیبات بیوفنلی روغن های زیتون استحصال شده از تک واریته های آربکین، کروناکی، و مانزالیلای در شهرستان رودبار
تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و ترکیبات بیوفنلی روغن های زیتون استحصال شده از تک واریته های آربکین، کروناکی، و مانزالیلای در شهرستان رودبار
تعیین مناسب ترین زمان برداشت میوه زیتون در ارقام های مختلف یکسان نیست، ضمن اینکه خواص فیزیکوشیمیایی و ارزش تغذیه ای یک واریته در موقعیت های مکانی مختلف، زمان برداشت خاص آن مکان را دارد که در حقیقت این زمان می تواند با توجه به دمای هوا، نوع خاک، میزان بارندگی، و تناوب محصول به صورت سالیانه تغییر کند. در این پژوهش تعیین زمان های بهینه برداشت میوه های زیتون ارقام غیربومی آربکین، کروناکی، و مانزالیلا بر اساس اندازه گیری خواص کیفی، فیزیکوشیمیایی و آنتی اکسیدانی در روغن های زیتون استحصال شده، طی دوران رسیدگی، انجام شد. به این منظور میوه های سالم ارقام مورد نظر از باغ ایستگاه تحقیقات زیتون رودبار در سه ماه متوالی مهر، آبان و آذر چیده شده و پس از روغن کشی به روش پرس سرد، آزمون های خاص عدد پراکسید، عدد اسیدیته، ماده غیرقابل صابونی، عدد یدی، عدد صابونی، پایداری اکسیداتیو، پروفایل اسید چرب، ترکیب استرول تام و خاص، ترکیب تری گلیسریدی، الکل های آلیفاتیک تام، ترکیب بیوفنلی روی نمونه های روغن استحصال شده انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که طی دوران رسیدگی میوه زیتون مقدار عدد پراکسید، پایداری اکسیداتیو، مواد غیرقابل صابونی، استرول تام و الکل های آلیفاتیک کل، اولئوروپین و برخی از ترکیبات بیوفنلی شاخص کاهش می یابد. همچنین تری آسیل گلیسرول های غالب، به ترتیب، تری اولئین گلیسرول ( OOO ) از 08 / 14 % الی 39 / 36 %، پالمیتویل- دیاولیل-گلیسرول (POO ) از 19 / 22 % الی 62 / 28 %، دی اولیل لینولیل گلیسرول (OOL ) از 71 / 7 % الی 52 / 15% و در نهایت پالمیتولینولیل اولیل گلیسرول (PLO ) از 92 / 4 % الی 24 / 14 % تعیین شد. بررسی های انجام شده نشان داد که تمامی پارامترهای اندازه گیری شده (به غیر از کمپسترول)در روغن های زیتون استحصال شده با حدود تعیین شده برای آنها در استاندارد ملی شماره 1446 مطابقت داشت. همچنین براساس خواص فیزیکوشیمیایی و ترکیبات بیوفنلی به دست آمده برای هر رقم، بهترین زمان های برداشت میوه های زیتون رقم آربکین، نیمه اول آبان، رقم کروناکی، نیمه اول آذر، و مانزالیلا، نیمه اول مهر تعیین شد. همچنین نتایج تاییدکننده تاثیر زمان برداشت میوه زیتون بر خواص کیفی و فیزیکوشیمیایی مطلوب روغن زیتون استحصال شده است که بر حسب نوع رقم متفاوت است.
پایان یافته
1398/12/10
1400/07/19
کار فرما
وزارت جهاد کشاورزی ،دفتر طرح زیتون
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1399/01/30
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی

 مجری : خانم دکتر لادن رشیدی