صحه گذاری استاندارد کارخانه ای با عنوان کیت جوشکاری ترمیت- ویژگی ها و روش های آزمون
صحه گذاری استاندارد کارخانه ای با عنوان کیت جوشکاری ترمیت- ویژگی ها و روش های آزمون
هدف از این کار بررسی کفایت و درستی ویژگی ها و روش های آزمون کیت جوشکاری ترمیت که در پیش نویس استاندارد کارخانه ای تهیه شده توسط واحد تولیدی آقای حسن کمری بید کرپه ارایه شده، می باشد. این پیش نویس از طریق تشکیل جلسات فنی و انجام آزمون های ذکر شده در این استاندارد در آزمایشگاه مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران توسط تیمی متشکل از دبیر صحه گذاری، نمایندگان واحد تولیدی و کارشناسان فنی مورد بررسی قرار گرفته است. پس از بررسی های انجام شده ویژگی ها، الزامات و روش های آزمون این استاندارد اصلاح و تکمیل شده و طبق استاندارد ملی ایران شماره 5 تدوین و صحه گذاری شده است. هدف از تدوین این استاندارد "تعیین ویژگی ها و روش های آزمون کیت جوشکاری ترمیت" است که در صنعت ریلی و جهت جوشکاری ریل های راه آهن کاربرد دارد .
پایان یافته
1397/12/26
1400/07/21
کار فرما
شرکت ریل صنعت کاران
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1398/04/17
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت

مجری : خانم دکتر مریم جلیلی