مقایسه و بررسی عملکرد و مهارت آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده در زمینه غلات-ویژگی های آرد گندم
مقایسه و بررسی عملکرد و مهارت آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده در زمینه غلات-ویژگی های آرد گندم
آزمون مهارت، فرصتی برای ارزیابی نتایج آزمایشگاه ها در مقایسه با مقادیر مرجع (و یا دیگر معیارهای عملکردی) و مقایسه با عملکرد آزمایشگاه های مشابه است. نتایج حاصل از مشارکت در این آزمون، دریافت علامت قبول (عملکرد رضایت بخش) ، به معنی تایید عملکرد و یا دریافت علامت هشدار (عملکرد مشکوک ) یا علامت عمل (عملکرد نامطلوب) به دلیل مشکلات احتمالی موجود در آزمایشگاه ها، می باشد که مستلزم شروع فرآیند بررسی ریشه ای خطا (اجرای چرخه PDCA) در آزمایشگاه دریافت کننده علامت هشدار یا عمل است. انجام این فرآیند در بهبود عملکرد آتی آزمایشگاه ها نقش به سزایی ایفا می کند. بدون مشارکت در آزمون مهارت، ممکن است منابع خطا، کشف نشده باقی مانده و آزمایشگاه قادر به انجام اقدامات اصلاحی مناسب و به موقع نباشد. در نهایت چنین خطاهایی می تواند منجر به ارائه نتایج نادرست به مشتریان و یا دیگر ذینفعان، از دست دادن حسن شهرت و حتی مجوز قانونی فعالیت آزمایشگاه شود. به همین دلیل در استاندارد ISO-IEC 17025:2017 مشارکت در آزمون های مهارتی که مجری آن دارای گواهینامه ISO-IEC 17043 است به عنوان یکی از روش های تضمین کیفیت نتایج توصیه شده و الزام برخی نهادهای تایید صلاحیت نیز است. مشارکت در آزمون های مهارت میتواند به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک و بهبود کیفیت آزمایشگاه ها در نظر گرفته شود. نتایج این طرح اثبات نمود که نمونه ها در همه اندازه ده ها به اندازه کافی همگن و پایدار بوده و درکل فرآیند همگن سازی به نحو مطلوبی صورت گرفته است. همچنین بسته بندی، نحوه توزیع اقلام و توصیه های نحوه مصرف به گونه ای بوده که مقدار مشخصه ها در طول اجرا به اندازه کافی پایدار بودند. همچنین نتایج نشان دهنده این موضوع بود که آزمایشگاه ها در پیروی از روش استاندارد به صورت یکپار ه عمل می کنند.
پایان یافته
1397/05/16
1400/07/21
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1398/04/17
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت

مجری : خانم دکتر مریم جلیلی