صحه گذاری استاندارد کارخانه ای با عنوان عایق رطوبتی قیری با لایی مقوایی - ویژگی ها و روش های آزمون
صحه گذاری استاندارد کارخانه ای با عنوان عایق رطوبتی قیری با لایی مقوایی  - ویژگی ها و روش های آزمون
هدف از این کار بررسی کفایت و درستی ویژگی ها و روش های آزمون عایق رطوبتی قیری با لایی مقوایی که در پیش نویس استاندارد کارخانه ای تهیه شده توسط واحد تولیدی آقای حسن کمری بید کرپه ارایه شده، می باشد. این پیشنویس از طریق تشکیل جلسات فنی و انجام آزمون های ذکر شده در این استاندارد در آزمایشگاه مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران توسط تیمی متشکل از دبیر صحه گذاری، نمایندگان واحد تولیدی و کارشناسان فنی مورد بررسی قرار گرفته است. پس از بررسی های انجام شده ویژگی ها، الزامات و روش های آزمون این استاندارد اصلاح و تکمیل شده و طبق استاندارد ملی ایران شماره 5 تدوین و صحه گذاری شده است. هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی های عایق رطوبتی است که در آن از قیر بعنوان آغشته کننده و از مقوا به عنوان لایی استفاده شده است
پایان یافته
1397/07/30
1400/07/25
کار فرما
آقای حسن کمری بید کرپه
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1398/04/09
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت

مجری : خانم دکتر جلیلی