صحه گذاری استاندارد کارخانه ای با عنوان الکتروگیربکس آسانسور - ویژگی ها و روش های آزمون
صحه گذاری استاندارد کارخانه ای با عنوان الکتروگیربکس آسانسور - ویژگی ها و روش های آزمون
هدف از این کار بررسی کفایت و درستی ویژگی ها و روشهای آزمون الکتروگیربکس آسانسور که در پیش نویس استاندارد کارخانه ای تهیه شده توسط واحد تولیدی آقای حسن کمری بید کرپه ارایه شده، می باشد. این پیشنویس از طریق تشکیل جلسات فنی و انجام آزمون های ذکر شده در این استاندارد در آزمایشگاه مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران توسط تیمی متشکل از دبیر صحه گذاری، نمایندگان واحد تولیدی و کارشناسان فنی مورد بررسی قرار گرفته است. پس از بررسی های انجام شده ویژگی ها، الزامات و روش های آزمون این استاندارد اصلاح و تکمیل شده و طبق استاندارد ملی ایران شماره 5 تدوین و صحه گذاری شده است. هدف از تدوین این استاندارد ، تعیین ویژگی ها و روش های آزمون الکتروگیربکس مورد استفاده در آسانسورها می باشد. این استاندارد الزامات طراحی ، ساخت و بازرسی انواع الکتروگیربکس ها را برای تامین انرژی حرکتی انواع بالابرها مربوط به انتقال افراد یا بار را بیان می نماید.
جدید
1397/07/30
1400/07/25
کار فرما
شرکت الکتروبالابر کوشا
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه :1398/04/17
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت

مجری : خانم دکتر مریم جلیلی