صحه گذاری استاندارد کارخانه ای با عنوان مجموعه لوازم جانبی حمام و سرویس های بهداشتی - ویژگی ها و روش های آزمون
صحه گذاری استاندارد کارخانه ای با عنوان مجموعه لوازم جانبی حمام و سرویس های بهداشتی  - ویژگی ها و روش های آزمون
هدف از این کار بررسی کفایت و درستی ویژگی ها و روش های آزمون لوازم جانبی حمام و سرویس های بهداشتی - که در پیش نویس استاندارد کارخانه ای تهیه شده توسط واحد تولیدی آقای حسن کمری بید کرپه ارایه شده، می باشد. این پیشنویس از طریق تشکیل جلسات فنی و انجام آزمون های ذکر شده در این استاندارد در آزمایشگاه مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران توسط تیمی متشکل از دبیر صحه گذاری، نمایندگان واحد تولیدی و کارشناسان فنی مورد بررسی قرار گرفته است. پس از بررسی های انجام شده ویژگی ها، الزامات و روش های آزمون این استاندارد اصلاح و تکمیل شده و طبق استاندارد ملی ایران شماره 5 تدوین و صحه گذاری شده است. هدف از تدوین این استاندارد " تعیین ویژگی ها و روش های آزمون مجموعه لوازم جانبی حمام و سرویس بهداشتی " است
پایان یافته
1397/07/30
1400/07/25
کار فرما
سپهران پلیمر
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1398/04/17
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت

مجری : خانم دکتر مریم جلیلی