قالب های پلاستیکی سقف غیر ماندگار - ویژگی ها و روش های آزمون
قالب های پلاستیکی سقف غیر ماندگار - ویژگی ها و روش های آزمون
هدف از این کار بررسی کفایت و درستی ویژگی ها و روش های آزمون قالب های پلاستیکی سقف غیرماندگار (قالب وافل) که در پیش نویس استاندارد کارخانه ای تهیه شده توسط واحد تولیدی سهند پلاستیک کاوش ارایه شده، می باشد. این پیشنویس از طریق تشکیل جلسات فنی و انجام آزمون های ذکر شده در این استاندارد در آزمایشگاه مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران توسط تیمی متشکل از دبیر صحه گذاری، نمایندگان واحد تولیدی و کارشناسان فنی مورد بررسی قرار گرفته است. پس از بررسی های انجام شده ویژگی ها، الزامات و روش های آزمون این استاندارد اصلاح و تکمیل شده و طبق استاندارد ملی ایران شماره 5 تدوین و صحه گذاری شده است.
پایان یافته
1394/05/11
1400/07/25
کار فرما
شرکت پلاستیک کاوش 
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1398/04/09
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت

مجری : خانم دکتر مریم جلیلی