تحلیل نتایج و اجرای آزمون مهارت فرآورده های آرایشی بهداشتی - خواص شیمیایی شامپو
تحلیل نتایج و اجرای آزمون مهارت فرآورده های آرایشی بهداشتی - خواص شیمیایی شامپو
آزمون مهارت، فرصتی برای ارزیابی نتایج آزمایشگاه ها در مقایسه با مقادیر مرجع(و یا دیگر معیارهای عملکردی) و مقایسه با عملکرد آزمایشگاه های مشابه است. نتایج حاصل از مشارکت در این آزمون، دریافت علامت رضایت بخش(قبول)، به معنی تایید عملکرد و یا دریافت علامت هشدار (عملکرد مشکوک ) یا علامت عمل (عملکرد نامطلوب) به دلیل مشکلات احتمالی موجود در آزمایشگاه ها می باشد که مستلزم شروع فرآیند بررسی ریشه ای خطا (اجرای چرخه PDCA) در آزمایشگاه دریافت کننده علامت هشدار یا عمل می باشد. انجام این فرآیند در بهبود عملکرد آتی آزمایشگاه ها نقش به سزایی ایفا میکند و بدون مشارکت در آزمون مهارت، ممکن است منابع خطا، کشف نشده باقیمانده و آزمایشگاه قادر به انجام اقدامات اصلاحی مناسب و به موقع نباشد که منجر به ارائه نتایج نادرست به مشتریان و یا دیگر ذینفعان شود. در نهایت چنین خطاهایی میتواند منجر به از دست دادن حسن شهرت و حتی مجوز قانونی فعالیت آزمایشگاه شود. به همین دلیل در استاندارد ISO-IEC 17025:2017 مشارکت در آزمون های مهارتی که تامین کننده آن دارای گواهینامه ISO-IEC 17043 است به عنوان یکی از روش های تضمین کیفیت نتایج توصیه شده است. همینین مشارکت در این آزمون ها، الزام برخی نهادهای تایید صلاحیت نیز می باشد. بنابراین مشارکت در آزمون مهارت میتواند به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک و بهبود کیفیت آزمایشگاه ها در نظر گرفته شود .به منظور پیشبرد این هدف و با توجه به اینکه شامپو از دسته کالاهای پرمصرف سبد خانوار بوده و کیفیت آن در سلامت و بهداشت خانواده بسیار موثر است این الگو با هدف ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های فعال صنایع آرایشی، بهداشتی در زمینه آزمون های شیمیایی شامپو برای دومین بار طراحی و اجرا گردید. در این راستا با مشورت کارشناسان و متخصصین این رشته، قلم مناسب شامپوی موی سر غیر صدفی بزرگسال تهیه و جهت انجام آزمون در سه اندازه ده شامل فرمالدهید، عدد زئین و pH در اختیار مشارکت کنندگان قرار گرفت. آزمایشگاه های دارای تاییدیه از مرکز ملی تایید صلاحیت و یا همکار ادارات کل استاندارد استان ها و آزمایشگاه های شرکت های تولیدکننده شامپو به شرط داشتن تجهیزات آزمون، امکان شرکت در این آزمون را داشتند. الگوی آزمون مهارت به صورت "مشارکت همزمان " اجرا شد. مقادیر تخصیص یافته و انحراف استاندارد آزمون مهارت از اجماع نتایج مشارکت کنندگان به روش های آماری استوار تعیین گردید. آماره Z برای ارزیابی و مقایسه عملکرد مشارکت کنندگان در نظر گرفته شد. نتایج آزمون ارائه شده توسط مشارکت کنندگان ( 24 آزمایشگاه) زیر نظر مشاوران مورد تحلیل و بررسی دقیق قرار گرفت. ارزیابی حاصل از تحلیل نتایج این آزمون نشان میدهد که در اندازه ده فرمالدهید 79/16%، و در اندازه 91/66% PH، از مشارکت کنندگان موفق کسب نتیجه "رضایت بخش" شدند. بدیهی است نتایج ارائه شده در این گزارش، تنها بر اساس عملکرد مشارکت کنندگان در این آزمون است و اطمینان از عملکرد مشارکت کنندگان و اظهار نظر درباره سطح کیفی آنها، مستلزم تکرار آزمون مهارت در فواصل زمانی معین و بررسی روند عملکرد مشارکت کنندگان می باشد 1
پایان یافته
1397/07/01
1400/07/25
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1397/12/27
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت

مجری : خانم دکتر مریم جلیلی - خانم الهام هاشمی شاد