بررسی عملکرد آزمایشگاه های شیمی و پتروشیمی از طریق اجرای آزمون مهارت - مطالعه موردی بر روی نمونه های روغن موتور
بررسی عملکرد آزمایشگاه های شیمی و پتروشیمی  از طریق اجرای آزمون مهارت - مطالعه موردی بر روی نمونه های روغن موتور
آزمون مهارت، فرصتی برای ارزیابی نتایج آزمایشگاه ها در مقایسه با مقادیر مرجع (و یا دیگر معیارهای عملکردی)و مقایسه با عملکرد آزمایشگاه های مشابه است. نتایج حاصل از مشارکت در این آزمون، دریافت علامت قبول(عملکرد رضایت بخش)، به معنی تایید عملکرد و یا دریافت علامت هشدار (عملکرد مشکوک ) و یا علامت عمل (عملکرد نامطلوب) به دلیل مشکلات احتمالی موجود در آزمایشگاه ها می باشد که مستلزم شروع فرآیند بررسی ریشه ای خطا (اجرای چرخه PDCA) در آزمایشگاه دریافت کننده علامت هشدار یا عمل می باشد. انجام این فرآیند در بهبود عملکرد آتی آزمایشگاه ها نقش به سزایی ایفا می کند. بدون مشارکت در آزمون مهارت، ممکن است منابع خطا، کشف نشده باقی مانده و آزمایشگاه قادر به اندام اقدامات اصلاحی مناسب و به موقع نباشد. در نهایت چنین خطاهایی می تواند منجر به ارائه نتایج نادرست به مشتریان و یا دیگر ذینفعان، از دست دادن حسن شهرت و حتی مجوز قانونی فعالیت آزمایشگاه شود. به همین دلیل در استاندارد ISO-IEC17025:2017 مشارکت در آزمون های مهارتی که مجری آن دارای گواهینامه ISO-IEC17043 است به عنوان یکی از روش های تضمین کیفیت نتایج توصیه شده است. همچنین مشارکت در این آزمون ها، الزام برخی نهادهای تایید صلاحیت نیز می باشد. بنابراین مشارکت در آزمون مهارت میتواند به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک و بهبود کیفیت آزمایشگاه ها در نظر گرفته شود. بدیهی است نتایج اراهه شده در این گزارش، تنها بر اساس عملکرد مشارکت کنندگان در این آزمون است و اطمینان از عملکرد مشارکت کنندگان و اظهار نظر درباره سطح کیفی آنها، مستلزم تکرار آزمون مهارت در فواصل زمانی معین و بررسی روند عملکرد مشارکت کنندگان می باشد. در همین راستا نتایج این آزمون با دور قبل آن که در سال 95 اجرا شد مورد مقایسه قرار گرفت. در اکثر اندازه ده ها درصد نتایج قابل قبوح در این دوره نسبت به دور قبل افزایش یافته بود.
پایان یافته
1398/12/10
1400/07/26
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه: 1399/04/02
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت

مجری :خانم دکتر مریم جلیلی - خانم الهام هاشمی شاد