طراحی و ساخت یک فانتوم برای کنترل کیفیت تجهیزات پالس اکسیمتر
طراحی و ساخت یک فانتوم برای کنترل کیفیت تجهیزات پالس اکسیمتر
کنترل کیفیت وکالیبراسیون تجهیزات پزشکی، به مجموعه فعالیت هایی اطلاق می شود که شامل کنترل وضعیت عملکرد دستگاه بر اساس استانداردها، بررسی صحت و دقت خروجی های آن، بازبینی ایمنی جهت به حداقل رساندن خطرات ناشی از عیوب دستگاه به منظور حفظ جان بیمار و پرسنل انجام میشود. هدف از انجام کالیبراسیون رسیدن به رویه ای واحد جهت کنترل صحت و دقت دستگاهی است که نتایج آن به عنوان هدف مورد انتظار ما شناسایی میشود. کالیبراسیون در تجهیزات پزشکی با توجه به دقت خروجی های دستگاه که مستقیما با انسان سروکار دارد از اهمیت به سزایی برخوردار است. در اکثر مراکز درمانی کالیبراسیون به صورت دوره ای(منظم و یا غیرمنظم) انجام می پذیرد. از جمله اهداف کلی انجام فرآیند کالیبراسیون برای تجهیزات پزشکی می توان به موارد زیر اشاره نمود: اطمینان از صحت عملکرد دستگاه ، ارتقاء کیفیت فرآیند تشخیص و درمان ، بازبینی و اطمینان از ایمنی مورد نیاز دستگاه ، ارتقاء سیستم سرویس و نگهداری پیشگیرانه تجهیزات ، کاهش هزینه تعمیرات اتفاقی به د لیل نظارت بر عملکرد دستگاه ، دستگاه های پالس اکسیمتر از جمله تجهیزات تشخیصی و مانیتورینگ بیمار می باشند که امروزه به طور گستردهای در مراکز درمانی برای پایش بیماران مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به غیرتهاجمی بودن این تجهیزات و اصول ساختاری ساده و هزینه ساخت کم این تجهیزات در مقایسه با سایر تجهیزات مانیتورینگ بیمار، این امر باعث شده که شاهد گسترش روزافزون تجهیزات پالس اکسیمتر در مراکز درمانی باشیم. هدف از اجرای این پروژه طراحی و ساخت یک فانتوم برای ارزیابی و کنترل کیفیت تجهیزات پالس اکسیمتر می باشد. این فانتوم می تواند به طور گسترده در ارزیابی های دورهای تجهیزات پالس اکسیمتر در قالب فرآیندهای کنترل کیفیت و یا ارزیابیهای موردی در پیاده سازی سیستم های نگهداشت مورد استفاده قرارگیرد. از جمله پارامترهای قابل تنظیم برروی فانتوم موردنظر می توان به پارامترهای میزان اشباع اکسیژن خون، نرخ ضربان و ایجاد شرایط آرتیفکت در ارزیابی ها اشاره نمود.
پایان یافته
1396/09/01
1400/08/01
کار فرما
شرکت پرشیا آزما سیستم
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1397/06/30
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده فناوری و مهندسی

مجری : آقای دکتر علی توکلی گلپایگانی