بررسی مطالعاتی به منظور تدوین دستورالعمل ایمنی بهداشت و سازگاری زیست محیطی آزمایشگاه های پژوهشگاه استاندارد
بررسی مطالعاتی به منظور تدوین دستورالعمل ایمنی بهداشت و سازگاری زیست محیطی آزمایشگاه های پژوهشگاه استاندارد
در این طرح ابتدا الزامات عمومی ایمنی و سازگاری زیست محیطی مورد مرور قرار گرفته و دسته بندی می شود. این الزامات شامل حدود مجاز تماس برای بهداشت و همچنین الزامات ایمنی مندرج در منابع متعدد استخراج، دسته بندی و اولویت بندی می شوند. سپس بر اساس داده های مستخرج از حدود 20 بازدید به عمل آمده از دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی که به همراه گزارش وضعیت موجود هر واحد ارائه می شود، میزان بسامد وجود خطرات گوناگون با یکدیگر مقایسه شده و خطرات ضمن بررسی ارزیابی ریسک دومقداری از لحاظ ریسک (حاصل ضرب شدت خطر و احتمال رخداد) دسته بندی می شوند. بدین ترتیب در فاز دوم، گزارشی از وضعیت موجود و الزامات مورد نیاز مطرح می شود. انجام این مرحله به منظور تعیین میزان شباهت وضعیت و فعالیت های صورت گرفته در آزمایشگاه ها و کارگاه های کشور با آزمایشگاه ها و کارگاه هایی که الزامات و ضوابط ایمنی آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت، ضروری می باشد. بر این اساس ممکن است برخی بخش های تکمیلی به ضوابط HSE افزوده شود که در ضوابط سایر کشورها مطرح نشده است. در فاز سوم، مروری بر ضوابط HSE دانشگاه های مطرح دنیا صورت گرفته و برخی ضوابط منتخب استخراج می شوند. همچنین بخش هایی از آیین نامه های حفاظت فنی وزارت کار و امور اجتماعی کشورمان، برخی راهنماهای عمومی در این زمینه و همچنین الزامات OHSAS 18001 و ISO 45001 مورد استفاده قرار می گیرند. پس از جمع بندی مراجع مزبور و سایر مراجع مورد نیاز یک بررسی تطبیقی میان دستورالعمل های متفاوت انجام شده و جامع ترین آن ها برگزیده می شود. بر این اساس و همچنین بر اساس داده های جمع آوری شده از بازدیدها، پیش نویس مربوطه تهیه شده و در کمیسیون های تخصصی با دعوت از اعضای متخصص مورد بررسی و ویرایش قرار می گیرد.
پایان یافته
1396/11/11
1400/08/01
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1400/01/21
توضیحات

محل اجرایی طرح : پژوهشکده فناوری و مهندسی

مجری : آقای دکتر محمد مهدی شرع پسند