بررسی تدوین مبانی روش ارزیابی حسی روغن های تهیه شده به روش پرس سرد به منظور رتبه بندی آنها
بررسی  تدوین مبانی روش ارزیابی حسی روغن های تهیه شده به روش پرس سرد به منظور رتبه بندی آنها
دلیل اصلی افزایش مصرف روغن های تهیه شده به روش پرس سرد در سال های اخیر طعم بی نظیر و ارزش تغذیه ای بالای آن ها می باشد، بنابراین هدف از این پژوهش طراحی و تدوین یک روش برای تعیین معیارها به طور عملی جهت ارزیابی حسی این نوع روغن ها و درجه بندی آن ها بود. در این پژوهش تعداد 20 نمونه از انواع روغن های تهیه شده به روش پرس سرد شامل کنجد، کلزا، آفتابگردان و تخمه کدو تهیه شده به روش پرس سرد به طور تصادفی از سطح بازار جمع آوری گردید و آزمون ارزیابی حسی توسط گروه ارزیاب کارآزموده، بر مبنای استانداردهای موجود طراحی و پردازش آماری برای طبقه بندی روغن ها صورت گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، ویژگی های مطلوب و نامطلوب حسی روغن ها دسته بندی و امتیازدهی شد. با توجه به یافته ها، مهم ترین ویژگی های مثبت و معمول حسی روغن های تهیه شده به روش پرس سرد عبارت بودند از: مغز دانه ای، مشابه دانه، میوهای و تازگی و همچنین از مهم ترین شاخص های منفی و غیر معمول میتوان به کهنگی، رسوب، کپک زدگی و رطوبت، تلخی و فساد اکسایشی اشاره کرد. بر همین اساس روغن ها به چهار گروه عالی، خوب، قابل قبول و غیر قابل مصرف برای انسان طبقه بندی شدند. به طور کلی نمونه روغنی درجه عالی را به خود اختصاص داد که عاری از هرگونه شاخص منفی حسی بود و همچنین بالاترین امتیاز را از ویژگی های مثبت حسی کسب کرده بود.
پایان یافته
1396/07/01
1400/08/03
کار فرما
شرکت کشت و صنعت آبکار گلستان
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1397/08/13
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی

مجری : خانم دکتر زهرا پیراوی ونک