مطالعه سمیت تحت مزمن روغن کاملینا در موش صحرایی و تعیین ویژگی های شیمیایی آن
مطالعه سمیت تحت مزمن روغن کاملینا در موش صحرایی و تعیین ویژگی های شیمیایی آن
در این تحقیق از گونه بومی دانه های کاملینا DH1025 برای استخراج روغن به روش پرس به منظور بررسی سمیت تحت مزمن روغن کاملینا در موش صحرایی و تعیین ویژگی های شیمیایی آن استفاده شد. برای مشخص کردن دوزهای مورد استفاده در مطالعه از پروتکل استاندارد OECD شماره 408 استفاده گردید. یافته ها نشان ، داد که تجویز خوراکی روغن کاملینا به مدت سه ماه تحت عنوان سمیت تحت مزمن درحیوانات گروه های مورد مطالعه با دوزهای مواجهه 0/1 ، 1 و 10 میلی لیتر به صورت روزانه در مقایسه با گروه کنترل، در اغلب پارامترهای خونی و بیوشیمیایی مورد ارزیابی، تغییر معناداری ایجاد نکرد. در عین حال در برخی پارامترهای هماتولوژیک و بیوشیمیایی تغییراتی ایجاد شده که این تغییرات معنی دار نبودند و در محدوده نرمال قرار داشتند. همچنین مواجهه این روغن با دوزهای مورد مطالعه هیچگونه عوارض پاتولوژیک در حیوانات مورد مطالعه در مقایسه با حیوانات گروه کنترل در مدت زمان سه ماهه بوجود نیاورد. نتایج آزمون شیمیایی این روغن حاکی از فراسودمند بودن آن از نظر میزان قابل توجه لینولنیک اسید بود.
پایان یافته
1396/06/20
1400/08/03
کار فرما
وزارت کشاورزی
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1398/05/05
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های غذایی

مجری : خانم دکتر زهرا پیراوی ونک - آقای دکتر احسان زایرزاده