بررسی و تعیین ویژگی‌های موکت تافتینگ
بررسی و تعیین ویژگی‌های موکت تافتینگ
در این طرح، ابتدا مطالعات میدانی و کتابخانه ای جهت تعیین اولویتهای مورد نظر برای خواص فیزیکی و مکانیکی موکت های پرزدار (تافتینگ) انجام شد. در ادامه موکت های تافتینگ موجود در بازار با جنس، جرم در واحد سطح، بافتار سطحی، طرح و مشخصات متفاوت تهیه شد و تلاش گردید تا با انجام آزمایش های مشخص در مورد جرم در واحد سطح، رفتار موکت تحت بارهای ثابت ومتحرک، ثبات رنگ در برابر عوامل گوناگون، نیروی لازم برای بیرون کشیدن نخ پرز، تعیین ویژگی های نخ خاب و ویژگی های زمینه موکت تافتینگ، مشخصات و ویژگی های هر یک به دست آید. در نهایت با تجزیه و تحلیل نتایج حاصله، مشخصات و ویژگیهای مورد نظر و مطلوب برای موکت تافتینگ استخراج شد و پیشنویسی به منظور ارائه به عنوان استاندارد ملی "موکت پرزدار (تافتینگ)- ویژگی ها" تنظیم گردید.
پایان یافته
1398/06/16
1400/10/15
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
7 ماه