ارزیابی ریسک میزان اسیدلوریک موجوددر رژیم غذایی بر بروز بیماری های قلبی با مطالعه حیوانات آزمایشگاهی
ارزیابی ریسک میزان اسیدلوریک موجوددر رژیم غذایی بر بروز بیماری های قلبی با مطالعه حیوانات آزمایشگاهی
اسید لوریک، یک اسیدچرب اشباع و متوسط زنجیر است که از منابع مختلفی وارد مانند شیر و فرآورده های لبنی و یا برخی روغن های گیاهی مانند روغن نارگیل و روغن هسته پالم وارد رژیم غذایی افراد جامعه می شود. با توجه به عدم وجود پژوهش های کافی در خصوص اثر این اسیدچرب در بروز آرترواسکلروزیس، در این پژوهش اثر سه غلظت (0/1 ، 1 ، 2/5 ) و نیز 2% روغن هسته پالم در جیره غذایی خرگوش های مورد مطالعه در مدت 90 روز ارزیابی قرار گرفت و در طول دوران تغذیه میزان کلسترول تام، تری گلیسیرید ، ALT ،AST ،CRP،ESR، ،HDL ،LDL وALKP به فواصل یک ماه مورد ارزیابی قرار گرفت و در پایان 90 روز، پاتولوژی عروق قلب انجام شد. نتایج نشان داد که سطوح به کار رفته اسیدلوریک و روغن هسته پالم اثر معناداری بر پروفایل لیپیدی، فاکتورهای التهابی و آنزیم های کبدی نداشتند. آزمون پاتولوژی عروق قلبی نشان داد که اسیدلوریک در سطوح به کار رفته سبب بروز گرفتگی در دیواره رگ های قلبی نشد ولی وجود روغن هسته پالم در جیره غذایی که در آن اسیدلوریک به همراه اسیدهای چرب دیگری مانند میریستیک اسید و پالمتیک اسید وجود دارد سبب تشکیل پلاک در دیواره داخلی رگ های قلبی شد.
پایان یافته
1398/12/10
1400/11/23
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح

تاریخ خاتمه : 1400/06/13

توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی

مجری : خانم دکتر مهرناز امینی فر - آقای شهرام ربانی