ساخت دستگاه آزمون نگهداری کابل یا بند در جای خود
ساخت دستگاه آزمون نگهداری کابل یا بند در جای خود
در این طرح، تجهیزات آزمایشگاهی مربوط به دستگاه نگهدارنده کابل و بند در جای خود که برای آزمون لوازم مشمول استاندارد اجباری در آزمایشگاه قطع و وصل گروه پژوهشی مهندسی برق کاربرد دارند، مطابق با الزامات استانداردهای ملی مربوط، بازطراحی، بهسازی، ساخته و راه اندازی شدند.
جدید
1400/06/22
1400/11/30
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1400/10/08
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده فناوری و مهندسی

مجری : آقای دکتر محمدمهدی شرع پسند - سرکار خانم فخری نعیمی