راه اندازی آزمون تعیین مواد قابل حل در استون در نمونه های خمیر کاغذ
راه اندازی آزمون تعیین مواد قابل حل در استون در نمونه های خمیر کاغذ
در این طرح مواد قابل حل در استون برای نمونه ‏های خمیر کاغذ داخلی و گمرکی که تاکنون جهت آزمون به جهاد دانشگاهی ارسال می‏شد، در آزمایشگاه کاغذ گروه پژوهشی سلولزی و بسته بندی با استفاده از دستگاه سوکسله مطابق با استاندارد ملی 5077 استخراج شد و درصد مواد قابل حل در استون اندازه‏ گیری شد و نتایج بدست آمده با نتایج جهاد دانشگاهی مقایسه گردید. با اجرای این طرح آزمون مواد قابل حل در استون در گروه پژوهشی سلولزی و بسته بندی راه اندازی شد.
پایان یافته
1400/03/05
1400/11/30
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1400/10/07
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

مجری : خانم معصومه جهانگیری