راه اندازی آزمون تعیین میزان فرمالدئید آزاد در انواع ماژیک ها
راه اندازی آزمون تعیین میزان فرمالدئید آزاد در انواع ماژیک ها
آزمون تعیین میزان فرمالدئید آزاد، از فاکتورهای مهم در تعیین کیفیت ماژیک ها (اعم از ماژیک معمولی و تخته سفید) طبق استانداردهای ملی ایران شماره 4652 و 4653 است. نمونه ها براساس روش ذکر شده دراستانداردهای مربوطه آماده شده و سپس با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری UV/VIS میزان جذب فرمالدئید آن ها اندازه گیری می شود. با راه اندازی آزمون تعیین میزان فرمالدئید آزاد، مقدار فرمالدئید آزاد در انواع ماژیک ها اندازه گیری می شود. این طرح با هدف اندزه گیری میزان فرمالدئید آزاد در نمونه های ماژیک معمولی و ماژیک تخته سفید وارداتی و تولید داخل انجام گرفت. میزان فرمالدئید آزاد در نمونه های ماژیک با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری UV/VIS در دو آزمایشگاه پژوهشگاه استاندارد و بهین آزمون اروند جهت مقایسه نتایج، اندازه گیری شد.
پایان یافته
1400/03/05
1400/11/30
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1400/08/08
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

مجری : خانم دکتر لیلا پاشای آهی