تدوین سند جامع استراتژی نظام استانداردسازی و مدیریت کیفیت کشور
تدوین سند جامع استراتژی نظام استانداردسازی و مدیریت کیفیت کشور
امروزه توسعه استانداردسازی و مدیریت کیفیت به عنوان یکی از کلیدی ترین عوامل رشد اقتصادی و تحقق توسعه پایدار محسوب می شود لذا اکثر جوامع پیشرفته در دنیای امروز دارای استراتژی ، برنامه و نقشه های کلان در حوزه های مختلف استاندارد و کیفیت در عالی ترین سطح ملی خود هستند. "سند جامع و نقشه راه تحول نظام استاندارد سازی و مدیریت کیفیت کشور" سندی است که راهبرد های ملی و مشارکت ذینعان را » در حوزه استاندارد و مدیریت کیفیت کشور تعیین می نماید و به تحقق اهداف کلان دولت در زمینه هایی از جمله توسعه صنعتی ، رقابت پذیری کالا و خدمات ملی در بازار های جهانی ، استفاده کارآمد از منابع طبیعی و انسانی ایمنی مواد غذایی ، بهداشت ،محیط زیست و تغییرات آب و هوایی به منظور توسعه پایدار ، افزایش رفاه و رضایت مندی اجتماعی کمک می کند و با ارائه یک نقشه راه و برنامه برای تنظیم نظام جامع استاندارد سازی و مدیریت کیفیت کشور، به عنوان فرصتی برای افزایش آگاهی از اهمیت و نقش آفرینی استاندارد و کیفیت در توسعه پایدار و چگونگی بهره مندی ذییفعان ملی از آن ها می باشد.
پایان یافته
1399/12/15
1400/11/30
کار فرما
سازمان ملی استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1400/07/03
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشگاه استاندارد

مجری : خانم دکتر انوشه رحمانی