طراحی و ساخت دستگاه‌های آزمون دوام چمن مصنوعی و تعیین میزان غلتش توپ براساس استاندارد ملی ایران به شماره 22656 و الزامات فیفا 2020
طراحی و ساخت دستگاه‌های آزمون دوام چمن مصنوعی و تعیین میزان غلتش توپ براساس استاندارد ملی ایران به شماره 22656 و الزامات فیفا 2020
در این طرح، ابتدا مطالعات کتابخانه‌ای جهت بررسی استانداردهای ملی و بین‌المللی موجود در مورد ویژگی‌های چمن مصنوعی و نیز روش‌های آزمون آن صورت گرفت. پس از بررسی استانداردهای یادشده، طرح و جزئیات ساخت دستگاه‌های آزمون مربوط به تعیین دوام الیاف چمن مصنوعی استخراج شد و ساخت و تهیه آن‌ها در دستور کار قرار گرفت. در ادامه، دستگاه‌های آزمون فرسایش مکانیکی چمن و تعیین میزان غلتش توپ روی چمن مصنوعی ساخته شد و به بهره‌برداری ‌رسید.
پایان یافته
1399/12/16
1400/11/30
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1400/09/06
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

مجری : آقای دکتر روح اله سمنانی رهبر