راه اندازی اندازه گیری اکراتوکسین A در عصاره و نوشیدنی مالت
راه اندازی اندازه گیری اکراتوکسین A در عصاره و نوشیدنی مالت
امروزه اغلب سم شناسان مواد غذایی علاقه مند به یافتن راه حل هایی برای کنترل قرارگرفتن در معرض مایکوتوکسین ها و یا حذف آن ها از غذای انسان می باشند.مایکوتوکسین ها ترکیباتی با ساختمان های شیمیایی متفاوت با وزن مولکولی کوچک می باشند که متابولیث ثانویه کپک ها و قارچ ها هستند و بر روی محصولات کشاورزی قبل یا بعد از برداشت ،طی حمل ونقل و نگهداری رشد می کنند. یکی از انواع مایکوتوکسین ها ، اکراتوکسین می باشند. اکراتوکسین A فراوان ترین و سمی ترین مایکوتوکسین در میان این گروه و از گونه نفروتوکسین هاست که باعث بروز صدمات جدی در کلیه می شود و توانایی سرکوب سیستم ایمنی را نیز دارد. غلات از جمله محصولات کشاورزی هستند که می توانند توسط اکراتوکسین آلوده شوند. نوشیدنی مالت، یک نوشیدنی برپایه غلات است که ترکیبات اصلی در تولید آن شامل آب و مالت غلات (عمدتا جو و به میزان کمتر گندم) می باشند. با توجه به افزایش سرانه مصرف نوشیدنی مالت در کشور، توجه به جنبه های ایمنی این فرآورده و همچنین عصاره مالت که پایه اصلی این نوشیدنی می باشد، بسیار حائز اهمیت است.با توجه به اینکه در حال حاضر روش آزمون معتبر و صحه گذاری شده برای اندازه گیری اکراتوکسین A در عصاره مالت و نوشیدنی مالت، درکشور وجود ندارد و در خصوص میزان اکراتوکسین A در این فرآورده ها، بر اساس روش های معتبر، تحقیقی درکشور صورت نگرفته است لذا با انجام این تحقیق و تعیین روش بهینه برای اندازه گیری اکراتوکسین A در عصاره و نوشیدنی مالت، میتوان ضمن تدوین استاندارد ملی روش آزمون، میزان اکراتوکسین A در این فرآورده ها را پایش کرده و در صورت لزوم، برای بیشینه مجاز آن در این فرآورده ها حد A تعیین کرد. بررسی های انجام شده در آزمایشگاه مایکوتوکسین پژوهشکده صنایع غذایی و برخی آزمایشگاه های همکار که در این پروژه مشارکت داشتند نشان داد که با استفاده از روش آزمون ذکر شده در استاندارد ملی ایران شماره 9238 ، میتوان به درصد بازیافت قابل قبول دست پیدا کرد و این روش، روش بهینه برای اندازهگیری اکراتوکسین A در عصاره و نوشیدنی مالت است.
پایان یافته
1398/12/10
1400/12/02
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1400/02/18
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی

مجری : خانم دکتر معصومه محمودی میمند