راه اندازی روش آزمون های فرورفتگی، همبندی، خمش و بارآویخته بر لوله های محافظ هادی
راه اندازی روش آزمون های فرورفتگی، همبندی، خمش و بارآویخته بر لوله های محافظ هادی
در این طرح، به منظور انجام آزمون های مقاومت مکانیکی و همبندی الکتریکی در لوله‌های محافظ هادی، تجهیزات اندازه‌گیری و آزمون بر اساس استاندارد ملی سری 11215 طراحی، ساخته و صحه‌گذاری می‌شوند. فعالیت های انجام شده شامل بررسی الزامات استاندارد و تعیین شرایط و مشخصات دستگاه، ساخت دستگاه، صحه گذاری و رفع اشکالات و انجام آزمون به منظور بررسی عملکرد آن، اخذ گواهی های لازم مبنی بر کالیبره بودن اندازه گیری های انجام شده توسط دستگاه تست، نصب و راه اندازی دستگاه، تهیه دستورالعمل کاربر و نهایتا تهیه گزارش می باشد. هدف از این گزارش، ارائه نتایج حاصل از طرح فناوری با موضوع طراحی، ساخت و صحه گذاری دستگاه‌های آزمون لوله محافظ هادی است.
پایان یافته
1398/12/12
1400/12/02
کار فرما
پژوهشکده فناوری و مهندسی
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1399/07/01
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده فناوری و مهندسی

مجری: آقای دکتر محمد مهدی شرع پسند - خانم مریم شیرازی میگون