تصدیق دستگاههای فشارسنج خون
تصدیق دستگاههای فشارسنج خون
کنترل کیفیت وکالیبراسیون تجهیزات پزشکی، فعالیت هایی است که شامل کنترل وضعیت عملکرد دستگاه مطابق با استانداردهای مرتبط، بررسی درستی و دقت عملکرد، اندازه گیری ها، جوانب ایمنی وسیله پزشکی و ریسک های آن در راستای حمایت از حیات و حفظ جان بیماران انجام می شود. اندازه گیری فشارخون از اولین روش های معمول در معاینات بالینی و در سطح مراقبت های اولیه و پایشی بوده و امری ضروری در تشخیص بیماری ها و جلوگیری از ابتلا به بیماری های قلبی عروقی است، اندازه گیری درست و دقیق فشار خون نیازمند یک فشارسنج با صحت عملکرد معین است. از معمول ترین خطاهای دیده شده در اندازه گیری فشارخون، استفاده از فشارسنج آسیب دیده، کالیبره نشده و سایز نامناسب کاف دور بازوی بیمار است. نگهداشت نامناسب و کالیبره نکردن دوره ای فشارسنج پزشکی باعث بروز خطای سیستماتیک در اندازه گیری فشارخون می شود. در این بررسی وضعیت عملکرد سیستم های اندازه گیری فشار خون در جامعه هدف، ارزیابی و آزمون شد.
پایان یافته
1398/10/01
1400/12/02
کار فرما
سازمان ملی استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1399/12/16
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده فناوری و مهندسی

مجری : آقای دکتر علی توکلی گلپایگانی - آقای سید شهاب معینیان