اندازه گیری مونوکلروپروپان دی ال ها ( mcpd-2 و mcpd-3 ) در روغن زیتون و انواع روغن های پالایش شده
اندازه گیری مونوکلروپروپان دی ال ها ( mcpd-2 و mcpd-3 ) در روغن زیتون و انواع روغن های پالایش شده
از سال 1978 به بعد 3 -کلروپروپان- 1 و 2 - دی ال یا 3 - MCPD و سایر کلروپروپانول ها به عنوان آلاینده های فرآیند غذایی شناخته شدند. در این پژوهش با استفاده از روش های قلیایی و اسیدی ذکر شده در استانداردهای ملی ایران به شماره های، به ترتیب، 1 - 15928 و 3-15928 ، نمونه های روغن آماده سازی شد و سپس محتوای 3 - MCPD و 2 - MCPD آنها با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی مجهز به آشکارساز تسخیر الکترونی ( GC-ECD ) تعیین مقدار شد. مقدار LOD و LOQ به روش قلیایی برا ی 3 - MCPD ، به تر تیب ، 26 / 12 و 86 / 40 میکروگرم بر کیلوگرم و برای 2 - MCPD ، به تر تیب ، 57 / 32 و 86 / 108 میکروگرم بر کیلوگرم به دست آمد . همچنین، مقدار LOD و LOQ به روش اسیدی بر ا ی 3 - MCPD ، به تر تیب ، 6 / 25 و 5 / 85 میکروگرم بر کیلوگرم و برای 2 - MCPD ، به ترتیب ، 7 / 19 و 6 / 65 میکروگرم بر کیلوگرم با استفاده از GC-ECD تعیین شد . میزان درصد بازیافت 3 - MCPD در روش اسیدی از 32 / 71 درصد تا 52 / 90 درصد و در روش قلیایی از 09 / 90 درصد تا 52 / 107 درصد تعیین شد . میزان درصد بازیافت 2 - MCPD در روش اسیدی از 65 / 75 درصد تا 69 / 85 درصد و در روش قلیایی از 24 / 71 درصد تا 71 / 94 درصد به دست آمد . وجود 3 - MCPD و 2 - MCPD در نمونه هایی که به روش اسیدی و قلیایی دارای بیشترین/کمترین مقدار مونوکلروپروپان دی ال بودند، به لحاظ کیفی با استفاده از کروماتوگرافی گازی مجهز به آشکارساز طیف سنج جرمی تایید شد .
پایان یافته
1398/12/10
1400/12/02
کار فرما
گلستان زیتون البرز
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1400/07/04
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی

مجری : خانم دکتر لادن رشیدی