راه اندازی آزمایشگاه عیارسنجی طلا و توسعه روش آزمون برای تعیین عیار طلا در مصنوعات طلا با استفاده از روش کوپلاسیون
راه اندازی آزمایشگاه عیارسنجی طلا و توسعه روش آزمون برای تعیین عیار طلا در مصنوعات طلا با استفاده از روش کوپلاسیون
در این طرح روش آزمون تعیین عیار طلا با استفاده از روش کوپلاسیون، ضمن تجهیز و راه اندازی کامل آزمایشگاه با لحاظ کردن اصول ایمنی و بهداشتی مربوطه توسعه داده می شود. اساس روش مبتنی بر استاندارد ملی ایران به شماره 8106 می باشد که با تجهیز و تکمیل مواد و وسایل مورد نیاز، اجرا و روش آزمون با استفاده از نمونه های مرجع صحه گذاری خواهد شد. آزمایشگاه به عنوان اولین آزمایشگاه مرجع درحوزه تعیین عیار طلا فعالیت خواهد کرد. روش کوپلاسیون که یکی از رایج ترین روش های موجود و روش مرجع برای تعیین عیار طلا به شمار می رود، ابتدا وزن نمونه طلای مورد نظر با ترازوی تجزیه ای با دقت یک میکروگرم اندازه گیری می شود. بعد از 2 تا 3 برابر طلای تقریبی موجود در نمونه به آن نقره خالص اضافه می شود و / توزین نمونه طلا، به میزان 3 مجموع نمونه و نقره اضافه شده در داخل مقداری ورق سرب، پیچیده شده و در داخل کوپل که یک بوته ی مخصوص است قرار داده می شود. سپس کوپل در داخل کوره قرار داده شده و نمونه ذوب می شود در طی این پروسه، فلزات طلا و نقره در دمای کوره با یکدیگر ملغمه تشکیل داده از دیگر فلزات جدا می شوند و فلز سرب موجود در محیط و دیگر عناصر فلزی موجود در نمونه اکسید شده و جذب کوپل میشوند. سپس در مرحله اسید شویی، فلز نقره همراه نمونه در ملغمه، در داخل اسید حل شده و صرفا فلز طلای موجود در نمونه که در اسید نیتریک نامحلول است، باقی می ماند. در پایان، طلای حاصل، توزین و با وزن اولیه مقایسه شده و به این صورت عیار طلا مشخص می شود.
پایان یافته
1400/07/19
1400/12/24
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1400/11/09
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

مجری : جناب آقای حاجی رضا احمدی متمایل