ارزیابی ریسک نیترات در محصولات کشاورزی
ارزیابی ریسک نیترات در محصولات کشاورزی
کیفیت و ایمنی ماده غذایی برای تمام مصرف‌کنندگان دارای اهمیت است. یکی از شاخص‌های مهم مربوط با کیفیت و ایمنی محصولات کشاورزی و مواد غذایی میزان نیترات موجود در آنها است. عرضۀ مواد غذایی سالم، چالش بزرگی برای صاحب‌منصبان ایمنی مواد غذایی در سطح ملی می‌باشد. ارزیابی ریسک، ابزار قدرتمندی برای انجام آنالیز مبتنی بر علم و ارائه درست راه‌حل‌های سازگار برای مشکلات ایمنی مواد غذایی است. با توجه به اینکه لازمه ارزیابی ریسک، دسترسی به داده‌های کافی جهت تجزیه و تحلیل می‌باشد، تعیین مقررات برای نیترات در مواردی که اطلاعات کافی یا سوابق تحقیقاتی وجود دارد بر اساس شناسایی خطر، شناسایی ریسک، تخمین ریسک و نهایتا با توجه به الگو و رژیم مصرف بر اساس ارزیابی انجام می‌شود. در این مطالعه میزان نیترات حدود 6500 محصول کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده با سبد مصرف جامعه ایرانی مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج آن برای تعیین میزان مواجهه افراد بزرگسال با وزن متوسط 70 کیلوگرم با نیترات و تعیین میزان ریسک ناشی از مواجهه با نیترات به کار رفت. با استفاده از میزان PTDI یا حد قابل تحمل دریافت روزانه، میزان اندیس ریسک HQ محاسبه شد.
پایان یافته
1400/03/02
1401/03/01
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1400/12/16
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی

مجری : خانم دکتر معصومه محمودی میمند ، خانم دکتر رویا نوربخش