تعیین میزان انتشار فرمالدهید در کاغذ دیواری وارداتی
تعیین میزان انتشار فرمالدهید در کاغذ دیواری وارداتی
یکی از مسائلی که همواره در مورد کاغذ دیواری و فراورده های سلولزی و چوبی مطرح است، انتشار ترکیبات شیمیایی به ویژه فرمالدهید موجود در آنهاست که نقش مهمی در کیفیت و سلامت هوای محیط های سربسته دارد. رزین ­های فرمالدهید حتی بعد از گیرایی و انعقاد هم فرمالدهید متصاعد می­ کنند. انتشار فرمالدهید از رزین­ های اوره فرمالدهید و محصولات ساخته شده از آن، از نگرانی­ های اصلی سلامت محیط است و مورد بحث و مطالعه پژوهش­ های متعددی قرار گرفته است. فرمالدهیدگازی بی­رنگ با بوی تند و ماده اصلی تشکیل دهنده رزین­ های صنایع چوب، نگهدارنده­ های رنگ و رزین­ های رنگ­ سازی و رزین­ های چسب سازی و یک ماد­ه شیمیایی پر کاربرد و مهم از لحاظ صنعتی می­ باشد که به عنوان ماده سرطانزای انسانی طبقه بندی می­ شود و در صورت تماس مداوم با انسان سبب سرطان نازوفارنژیال (حلق و بینی) و سرطان خون می­ شود. اخیراً محدودیت هایی بر میزان انتشار گاز فرمالدهید از طرف سازمان­ های نظارتی وضع شده است. سازمان بهداشت جهانی (WHO) به تازگی وضعیت فرمالدهید را از مواد سرطانزای طبقه­ 3 (هنوز آثار آن مشخص نشده) به مواد سرطانزای طبقه­ 1 (ثابت شده از نظرسرطانزایی) تغییر داده است، بنابراین کاهش انتشار فرمالدهید امری ضروری است. در این پژوهش مقادیر فرمالدهید آزاد شده از نمونه­ های کاغذ دیواری وارداتی از پنج کشور مختلف با استفاده از روش استیل استون اندازه­ گیری شد. حداکثر مقدار مجاز فرمالدهید آزاد شده از فرآورده های کاغذ دیواری در استاندارد ملی شماره 16266 منتشر شده در سال 1396 و استاندارد BS EN 233 منتشر شده در سال 2016، به میزان 120 میلی­ گرم بر کیلوگرم تعیین شده است. نتایج نشان داد که فرمالدهید آزاد شده در نمونه­ های کاغذ دیواری وارداتی از پنج کشور مختلف در دامنه مجاز قرار دارد. با انجام این تحقیق، آزمون اندازه گیری میزان انتشار فرمالدهید در کاغذدیواری، به عنوان یکی از بندهای استاندارد ملی اجباری فوق الذکر، برای اولین بار در سازمان ملی استاندارد و پژوهشگاه استاندارد راه اندازی شد.
پایان یافته
1400/03/08
1401/03/02
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1400/10/04
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

مجری : آقای دکتر مهدی روحانی