بررسی مقایسه ای عملکرد پرکننده های نانومتری مختلف بر مقاومت به سایش و ضریب اصطکاک کفپوش­ های چوب پلاستیک
بررسی مقایسه ای عملکرد پرکننده های نانومتری مختلف بر مقاومت به سایش و ضریب اصطکاک کفپوش­ های چوب پلاستیک
این تحقیق با هدف بررسی تأثیر پرکننده های نانومتری مختلف (نانورس، نانولوله کربنی، نانوسیلیس و نانو گرافن) بر مقاومت به سایش و ضریب اصطکاک کفپوش های چوب پلاستیک انجام شد. برای این منظور، آرد چوب با نسبت وزنی 50 درصد با پلی وینیل کلراید مخلوط شد و نانوذرات نیز در سه سطح 3 ،1 و ،5phc استفاده گردید. در نهایت نمونه های آزمونی با استفاده از روش اختلاط مذاب توسط دستگاه پرس گرم ساخته شدند. آزمون سایش بر روی نمونه ها به روش پین روی دیسک مطابق استاندارد ASTM G99 انجام شد. نتایج نشان داد با افزودن نانوذرات مقدار مقاومت به سایش نمونه ها افزایش یافت. بیشترین مقدار مقاومت به سایش به ترتیب در نمونههای ساخته شده از مقدار phc 5 نانوسیلیس، نانورس، نانوگرافن و نانولوله های کربنی مشاهده شد. همچنین مقدار ضریب اصطکاک در کفپوش های چوب پلاستیک با افزودن نانوذرات، کاهش یافت. بیشترین و کمترین و بیشترین مقدار ضریب اصطکاک به ترتیبب در نمونه های فاقد نانوذرات (نمونه شاهد) و نمونه دارای نانوسیلیس مشاهده شد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشان داد نانوذرات به طور یکنواخت در کامپوزیت پراکنده شده اند، اما با افزودن نانوذرات به میزان phc 5، میزان تجمع و کلوخه شدن ذرات افزایش می یابد.
پایان یافته
1400/06/22
1401/03/02
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1400/10/15
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

مجری :آقای دکتر بهزاد کرد