بررسی و بهینه سازی روش آزمون تعیین ناخالصی های آلی در اتیل الکل 96 % : متانول، آلدئیدها، الکل های سنگین و بنزن به روش کروماتوگرافی گازی
بررسی و بهینه سازی روش آزمون تعیین ناخالصی های آلی در اتیل الکل 96 % : متانول، آلدئیدها، الکل های سنگین و بنزن  به روش کروماتوگرافی گازی
الکل ها خانواده ای از ترکیبات شیمیایی آلی محسوب می شوند که به عنوان حلال و ماده اولیه در سنتز مواد شیمیایی گوناگون دیگر مورد استفاده قرار میگیرند. اتیل الکل با فرمول شیمیایی C2H5OH یکی از انواع الکل ها است که به دو طریق مصنوعی (سنتزی) و تخمیر تولید می شود. اتیل الکل تولید شده به روش تخمیر یکی از مواد شیمیایی مهم است که به عنوان ماده افزودنی در صنایع غذایی و ماده اولیه اصلی در تولید سرکه بکار می روند. به همین دلیل استاندارد ملی اتیل الکل مورد مصرف در صنایع غذایی به شماره 161 از سال 1354 مشمول اجرای اجباری استاندارد است. ناخالصی های آلی که بر کیفیت اتیل الکل بسیار موثر است و برای کاربرد آن در صنایع غذایی و خصوصا سرکه سازی حایز اهمیت است، شامل متانول، آلدئیدها، الکل های سنگین و بنزن می باشد. حد مجاز تعیین شده برای هریک از این ناخالصی ها براساس آخرین ویرایش استاندارد ملی 161 که در سال 1400 ویرایش سال 2020 استانداردهای USP و FCC انجام شده است به ترتیب برابر با ppm 10، ppm 9، ppm 200 و ppm 2 است.
پایان یافته
1400/07/20
1401/03/02
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1400/12/16
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده شیمی و پتروشیمی 

مجری : خانم دکتر زهره سالاروند ، خانم لاله عدل نسب