تعیین نقشه راه استقرار الزامات استاندارد برای نهادهای تأییدصلاحیت کننده نهادهای ارزیابی انطباق بر اساس استاندارد INSO-ISO-IEC 17011
تعیین نقشه راه استقرار الزامات استاندارد برای نهادهای تأییدصلاحیت کننده نهادهای ارزیابی انطباق بر اساس استاندارد INSO-ISO-IEC 17011
یکی از راه های موثر برای اطمینان از کارایی و شایستگی نهاد تایید صلاحیت برای ارزیابی نهادهای ارزیابی انطباق، استقرار استاندارد ISO-IEC 17011 و اجرای قوانین و مقررات مربوطه می باشد. با توجه به اینکه پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت پیمانکار فرعی مرکز ملی تایید صلاحیت در انجام بخشی از فعالیت تایید صلاحیت می باشد، استقرار این استاندارد در این پژوهشکده الزامی می باشد. این پژوهش ضمن مطالعه و بررسی امکانات، منابع، ظرفیت ها و زیرساخت های موجود، به چگونگی برآورده کردن الزامات استاندارد ISO-IEC 17011 می پردازد. در این راستا بر اساس الزامات ساختاری و فرآیندی تعریف شده در استاندارد، خط مشی، اهداف، وظایف و مسئولیت های مرتبط تعیین و تمامی مدارک و مستندات لازم نیز تدوین گردید. انجام این پژوهش منجر به فراهم شدن بستر لازم برای دستیابی به شایستگی در زمینه فرآیندهای سیستم مدیریت و فعالیت های اجرایی ارزیابی انطباق بر اساس استاندارد ISO-IEC 17011 گردیده است.
پایان یافته
1400/06/21
1401/03/02
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1401/02/26
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت

مجری : خانم هدی آل علی ، خانم روفیا توفیقی