بررسی ویژگی های کنجاله کاملینا به منظور تدوین استاندارد ملی آن
بررسی ویژگی های کنجاله کاملینا به منظور تدوین استاندارد ملی آن
روغن کاملینا می تواند به عنوان یک جانشین برای روغن تخم کتان از نظر منبع اسید چرب امگا سه با پایداری اکسایشی بیشتر و خصوصیات مناسب تغذیه ای باشد. از آنجایی که کشور ما محل مناسبی برای کشت این گیاه محسوب می شود اما این گیاه شناخته نشده است، بنابراین در این پژوهش ویژگی های کیفی، فیزیکوشیمیایی به همراه ترکیبی و آلاینده ها(فلزات سنگین) روغن های کاملینا رقم سهیل حاصل از 4 منطقه ( ایلام، کرمانشاه، فارس و همدان) در سال زراعی 98 -99 به منظور کاربرد غذایی آن ارزیابی شد.میزان اسید چرب ترانس کمتر از 0/06 درصد در همه نمونه ها یافت شد. مهم ترین جز توکوفرولی آن گاما توکوفرول بود . در ترکیب استرولی بتاسیتواسترول و کمپسترول بیشرترین مقدار را داشتند. میزان پلی فنل کل روغن های مورد آزمون 392-348 میلی گرم بر کیلوگرم بود. از نظر آلاینده های فلزی، آرسنیک شناسایی نشد و میزان سرب هم از بیشینه مجاز استاندارد کمتر بود. به عنوان نتیجه گیری، می توان این گیاه را در مناطق مختلف ایران به منظور استخراج روغن گیاهی برای استفاده به عنوان سالاد و روغن های پخت و پز و همچنین در فرمولاسیون های محصولات غذایی کشت کرد. فهرست
پایان یافته
1399/11/18
1401/03/02
کار فرما
معاونت علمی ریاست جمهوری
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1401/02/11